ทำแล้วจะดีขึ้นในทันตา ทำทาน 3 อย่าง สร้างบุญ ผลบุญมาก

251

เส้นทางชีวิตของแต่ละคนนั้น มีเป้าหมายต่างกันออกไป การดำเนินชีวิตของคนเราต่างก็ต้องมี เรื่องราวมากม า ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง สุข เรื่องทุ ก ข์ที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้น เราทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาได้ สำหรับ 3 ทาน อย่างนี้จะเป็น ตัวช่วยที่ดีใน สร้างผลบุญที่ เป็นกุศลและเป็นการสร้างปาฏิหาริย์ที่ดี กั บชีวิตของ เ ร า ในหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัวสำหรับก า ร ทำทานทั้ง 3 อย่างนี้จะเป็นตัวช่วยในการหนุนนำ ช่วยพลิกชีวิตของคุณให้ดียิ่งๆขึ้นไปทั้งใน วันนี้และใน วันข้างหน้า

3 อย่างทำแล้วเจริญ
1 วัตถุทาน
วัตถุทานที่เราได้ว่ามานี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทอง ที่มากม า ย และไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ เดือด ร้อน การให้น้อยหรือก า ร ให้มากนั้นผลบุญที่เราได้รับย่อมได้รับเท่ากัน การรินน้ำสัก 1 แก้วให้กับ ผู้อื่นด้วยความตั้งใจ และ มีจิตใจที่บริสุทธิ์ การให้อาห า ร สัตว์การมอบสิ่งของต่างๆที่เรามีม า ก หรือเราไม่ได้ใช้แล้ว หรือห า ก มีกำลังซื้อของเพื่อ เป็นการช่วย เหลือ ช่วยจ า ก ใจจริงไม่ใช่แค่เป็นในเรื่องของการสร้างภาพ สิ่งเหล่านี้ที่เราได้ทำนั้นเป็นการทำบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น ตัวเรานั้นจะได้รับผลบุญจ า ก สิ่งที่เราได้ทำ

2 ธรรมทาน
ธรรมทาน นั่นหมายถึง การ ให้ความรู้ เป็นความรู้ที่ ถูกต้องและถูก วิธีซึ่งนำไปใช้ให้เกิด ผลประโยชน์กับผู้อื่น อย่างเช่น เป็นก า ร อบรมสั่งสอน การมอบความรู้ก า ร สอนลูกหลาน ซึ่งจะเปรียบเสมือน เป็นการทำบุญและความ เต็มใจ การ จัดพิมพ์หนังสือ สวดมนต์ การ มอบหนังสือความรู้ต่างๆกับผู้อื่นผู้ที่ต้องก า ร ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นนับได้ว่า เป็นธรรมท า น ทั้งสิ้น นอกจากก า ร ที่เราจะสร้างบุญให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นการมอบบุญ ให้กับผู้อื่นให้กับคนรอบข้างได้ ด้วย


3 อ ภั ยทาน
ในข้อนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ย า ก เลยก็ว่าได้แต่เราเชื่อได้ว่าทุกๆท่าน นั้นสามารถ ที่จะทำได้ด้วย ความตั้งใจไม่โกรธกับในเรื่องร า ว ที่เกิดขึ้น ไม่เก็บมาคิดให้เป็นเรื่องที่ กลุ้มใจในใจของเรา ในเรื่องข อ ง การให้อภัยนั้นเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้ พรหมวิหาร 4 โดยเริ่มจากก า รเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือการปล่อยว า ง ทั้งสิ้นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนที่ คนอื่นทำกับเรา สักวันนั้น สิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้ทำ เ อ ง ทั้งการกระทำ ความคิด และคำพูด ตัวเรานั้น สามารถให้อภัย ได้ตัวเราเมื่อเราปล่อยว า ง ได้ ตัวเราก็จะเบา เราก็จะมีความสุข มีความสบายใจม า ก ขึ้น สามารถสร้างความสุขได้อย่างง่ายๆด้วยตัวเอง


เมื่อปล่อยวาง ได้ก่อนตัวเราก็ จะมีความสุขได้ ก่อน หาก ทำได้ก็จะเป็นผลที่ดีมากๆต่อตัวเราเองด้วย

You might also like