คิดหวังพึ่งพาผู้อื่นยังคงเป็นไปได้ย

246

ดูด วงคนปีชวด

ในเดือนนี้คนปีชวด ความสำเร็จจะบังเกิ ดขึ้นด้วยความสามารถของตนเองล้วน ๆ

คิดหวังพึ่งพาผู้อื่นยังคงเป็นไปได้ย าก แต่ความสำเร็จที่ได้มานั้นถือว่าคุ้มค่ าเหนื่อยพอสมควร

ส่วนความรักอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นมากนัก คงต้องทำใจอยู่คนเดียวไปสักพัก

การงาน : ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงแรงทำไปอย่ างแน่นอน ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอยู่บ้ าง

และอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากคนรอบข้าง ดังนั้นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวล้วน ๆ

การเ งิน : ได้ผลกำไรในสิ่งที่ตนเองลงทุนลงแรงลงไป จะหวังพึ่งพาโช คลาภอาจจะย ากอยู่สักหน่อย

แต่โดยรวมก็ถือว่าไม่ขัดสนเรื่องเงิ นทอง ควรใช้จ่ายให้เกิ ดประโยช น์งอกเงยมากกว่าเดิม

ดูดว งคนปีระกา

ในเดือนนี้คนปีระกา ความสำเร็จความสมหวังเกิ ดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองล้วน ๆ

จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในผลงาน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่ างดีจากคนรอบข้าง รวมถึงร ายได้ต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นด้วย

การงาน : อาศัยความชำนาญเฉพาะตัวและประสบการณ์ที่สั่งสมมาย าวนาน

ทำให้เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มาก บ างท่านเป็นจังหวะที่เหมาะที่จะเปิดกิจการธุรกิจเป็นตัวเอง

การเงิ น : มีความมั่นคงมากขึ้นไม่ได้ย่ำแย่ จะมีร ายได้ผลกำไรจากสิ่งที่ทำลงไป

ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ งานเฉพาะทาง หรือผลกำไรจากการลงทุนร่วมกัน

ดูด วงคนปีกุน

ในเดือนนี้คนปีกุน จะประสบความสำเร็จตามที่ค าดหวังเอาไว้อย่ างง่าย มีโ คลาภแบบไม่ค าดฝัน

รวมถึงมีโอกาสดี ๆ เข้ามาในหลากหลายด้าน รวมถึงบ างท่านที่ค าดหวังจะมีบุตรก็อาจจะสมหวังก็ได้

การงาน : ควรแสดงศักยภาพความสามารถให้เต็มที่ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของท่านที่จะสร้ างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่ างดี

การเงิ น : มีโอกาสได้โช คลาภแบบไม่ค าดฝัน อาจจะไม่ใช่ตัวเ งินเพียงอย่ างเดียวก็ได้ อาจได้รับของขวัญร างวัลที่ถูกใจ

รวมถึงความสำเร็จลาภผลจากการลงทุน

ปีเถาะ

ในช่วงเ ว ล าปีที่ผ่านมาต้องเผชิญทั้งปั ญหาต่างๆมากมาย ทั้งอุ ปสรรค

ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ ง การเ งิ นที่ฝืด ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไ ห ว้หลังหลอก ประสงค์ร้ า ย

แต่เมื่อพ้นช่ วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีห น้ าแล้วนั่นด ว งของคุณจะพุ่ งสูงสุ ดขีด วาสนาประเ ส ริ ฐกว่าผู้ใด

ทำให้คุณได้จับเ งิ นล้า น ได้รับโ ช คจากมิตรสหายที่ไม่เจอกันนาน ถ้าคุณอ่า นแล้วช อ บเเ ช ร์ให้เพื่อนๆคุณอ่ า นด้วยนะ

ปีจอ

ในช่ ว งปีที่ผ่านมาเป็นช่วงตกต่ำของชี วิ ตเลย ก็ว่าได้แต่จากนี๊ไปด ว งของคุณจะเปลี่ยนแ ป ล งไป

ในทางที่ดีขึ้นมากๆ และจะดีต่อเ นื่ อ งไปจนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะห ม ดเ ค ร าะห์หมดโศก โ ชคลา ภ

ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่ างมาก ถ้าคุณอ่า นแล้วชอบแ ชร์ให้เ พื่ อนๆคุณอ่า นด้วยนะ

ข้อมูลleadnewz

You might also like