บางคนทำหน้าที่ครู

115

ลายมือที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือมีทั้ง 2 ฝ่ามือเลยก็ดี

มักจะขึ้นอยู่ในลายมือของ ผู้มีเห ตุมีผล ชอบที่จะสอนก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่ อเส้นหนึ่ง ทางพระเขาเรียกว่า เส้นผลบุญและเว รก ร ร ม ที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว

ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยค ว า มรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน บางคนบวชพระไม่สึ ก บางคนทำหน้าที่ครู บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดู เพราะยังหมายถึงซิ กเซนส์ล างสั ง ห รณ์ได้ด้วย

บางคนที่เชื่อเ รื่ อ งมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่ จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชา

และคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มั กจะแคล้วคลาดอยู่ตลอด ไม่ค่อยมีศั ต รู เพราะศั ต รูมักจะแ พ้ ภั ย ตนเองหรือศั ต รูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอด

เขาเรียกว่ามีพระเกตุคุ้มครอง บางท่านมักจะพูดจาตรง ไม่อ้อมค้อม มีสติมีปัญญา กล้าคิดกล้าตั ดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อน หรือคว ามกล้าหาญ

และเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นเหมือนน้ำแข็ง แต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักได้สำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในรักมาก จะคล้ายรำคา ญหรือระแวงเ รื่ อ งความรักได้ง่าย ทำให้หลายคนไม่ประสบค ว า มสำเร็จในเ รื่ อ งของค ว า มรัก แต่สำหรับคนที่มองข้าม กลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องควา มรัก

เส้นกาก บาทกลางฝ่ามื อ คือเส้นสัมผัสที่หก หรือคนช่างสัง เกตถ้าใช้นำ ไปสอนใครหรือเป็นห่วง ใครได้ดี แต่ถ้านำมาใช้กับตนเอง โดยเรื่องความรัก ถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะ ก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่าย เช่น ค ว า มฉลาดนำไปสังเกตค ว า มประพฤติจั บผิ ดแฟน คนรักก็จะชอบจั บผิ ด ทำให้หลายคนอยู่กันไม่ได้ แต่คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลง มองข้ามเ รื่ อ งเล็กน้อยของคนรักก็จะไม่หวาดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่ง มีค ว า มสุข ดูแลครอบครัวเป็น

You might also like